Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Skyline-Computer Kft.

A SkyLine-Computer Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik.

Felhasználó a skyline-computer.hu, infostratega.hu, dimensionmed.hu, dimension-med.hu, dimensionboard.com, dimensionboard.hu, skylc.hu oldalakat  az összes aldomainjaikkal (a továbbiakban: Honlap) kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott kárért való felelősségen túlmenően.

Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más internetes oldalakra vezetnek, ezeknek az odalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlap-on kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft.-nek. Ha a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Felhasználója a Honlap-on, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Felhasználónak nem engedélyezett a Honlap-on szereplő bármely kereskedelmi név vagy védjegy használata, hasznosítása. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.skylc.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Skyline-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.